Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2015)0226Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2015)0226

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 26. októbra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012
(EP-PE_TC1-COD(2015)0226)

26.10.2017

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: