Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2015)0239Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2015)0239

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 13. rujna 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije te stavljanju izvan snage Direktive 2008/92/EZ
(EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13.9.2016

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: