Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2015)0239Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2015)0239

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 13. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par Eiropas statistiku attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas cenām un ar ko atceļ Direktīvu 2008/92/EK
(EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13.9.2016

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: