Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2015)0263Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2015)0263

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 27. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 og om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013
(EP-PE_TC1-COD(2015)0263)

27.4.2017

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: