Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2015)0263Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2015)0263

  ***I
  STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
  usvojeno u prvom čitanju 27. travnja 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. i o izmjeni uredbi (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1305/2013
  (EP-PE_TC1-COD(2015)0263)

  27.4.2017

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: