Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2015)0281Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2015)0281

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 16 февруари 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/JHA на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета
(EP-PE_TC1-COD(2015)0281)

16.2.2017

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: