Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2015)0283Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2015)0283

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 5 април 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст)
(EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

5.4.2017

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: