Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2015)0283Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2015)0283

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 5. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/... om visse aspekter af selskabsretten (kodifikation)
(EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

5.4.2017

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: