Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2015)0283Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2015)0283

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 5. travnja 2017. radi donošenja Direktive (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima prava društava (kodifikacija)
(EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

5.4.2017

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: