Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2015)0283Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2015)0283

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 5. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/... attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (kodificēta redakcija)
(EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

5.4.2017

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: