Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2015)0288Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2015)0288

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2019 m. kovo 26 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/… dėl tam tikrų prekių pirkimo–pardavimo sutarčių aspektų, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB bei panaikinama Direktyva 1999/44/EB
  (EP-PE_TC1-COD(2015)0288)

  26.3.2019

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: