Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2015)0307Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2015)0307

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. februar 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) 2016/399, for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser
(EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16.2.2017

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: