Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2015)0307Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2015)0307

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 16. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar ko groza Regulu (ES) 2016/399 attiecībā uz pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām
(EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16.2.2017

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: