Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2015)0308Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2015)0308

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur
(EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

6.7.2016

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: