Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2015)0308Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2015)0308

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 6. srpnja 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 768/2005 o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice
(EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

6.7.2016

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: