Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2015)0308Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2015)0308

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2016 m. liepos 6 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/..., kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantis Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą
(EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

6.7.2016

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: