Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2015)0308Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2015)0308

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 6. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru
(EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

6.7.2016

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: