Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2015)0308Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2015)0308

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa
(EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

6.7.2016

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: