Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2015)0906Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2015)0906

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 9 юни 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за прехвърляне на Общия съд на компетентността да разглежда като първа инстанция спорове между Европейския съюз и неговите служители
(EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

9.6.2016

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: