Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2016)0033Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2016)0033

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 7. júna 2016 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi
(EP-PE_TC1-COD(2016)0033)

7.6.2016

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: