Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2016)0084Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2016)0084

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 27 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на ЕС продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2003/2003
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0084)

  27.3.2019

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: