Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2016)0084Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2016)0084

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 27. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af EU-gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2003/2003
(EP-PE_TC1-COD(2016)0084)

27.3.2019

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: