Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2016)0084Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2016)0084

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 27. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 2003/2003
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0084)

  27.3.2019

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: