Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2016)0084Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2016)0084

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 marca 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0084)

  27.3.2019

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: