Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2016)0106Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2016)0106

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 25. oktober 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011
(EP-PE_TC1-COD(2016)0106)

25.10.2017

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: