Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2016)0110Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2016)0110

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 27. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020
(EP-PE_TC1-COD(2016)0110)

27.4.2017

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: