Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2016)0110Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2016)0110

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 27. travnja 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 258/2014 o uspostavi programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije za razdoblje 2014.–2020.
(EP-PE_TC1-COD(2016)0110)

27.4.2017

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: