Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2016)0110Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2016)0110

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2017 m. balandžio 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 258/2014 dėl Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programos nustatymo 2014–2020 m. laikotarpiui
(EP-PE_TC1-COD(2016)0110)

27.4.2017

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: