Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2016)0110Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2016)0110

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 27. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 258/2014, ar ko izveido Savienības programmu, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam
(EP-PE_TC1-COD(2016)0110)

27.4.2017

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: