Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2016)0110Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2016)0110

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 27. aprila 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 258/2014 o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020
(EP-PE_TC1-COD(2016)0110)

27.4.2017

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: