Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2016)0149Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2016)0149

***I
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων
(EP-PE_TC1-COD(2016)0149)

13.3.2018

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: