Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2016)0149Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2016)0149

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 13. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... par pārrobežu paku piegādes pakalpojumiem
(EP-PE_TC1-COD(2016)0149)

13.3.2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: