Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2016)0149Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2016)0149

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 13. marca 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o službách cezhraničného dodávania balíkov
(EP-PE_TC1-COD(2016)0149)

13.3.2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: