Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2016)0172Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2016)0172

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 4 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета
(EP-PE_TC1-COD(2016)0172)

4.10.2017

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: