Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2016)0172Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2016)0172

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 4. oktober 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/... om en inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer i rutefart og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 1999/35/EF
(EP-PE_TC1-COD(2016)0172)

4.10.2017

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: