Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2016)0172Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2016)0172

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 4. októbra 2017 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky osobných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES a zrušuje smernica Rady 1999/35/ES
(EP-PE_TC1-COD(2016)0172)

4.10.2017

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: