Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2016)0176Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2016)0176

  ***I
  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
  που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2021/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και την κατάργηση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0176)

  15.9.2021

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: