Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2016)0186Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2016)0186

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2017 m. birželio 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2017/..., kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 445/2014/ES, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m.
(EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13.6.2017

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: