Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2016)0207Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2016)0207

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2017 m. lapkričio 30 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 230/2014, kuriuo nustatoma priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos
(EP-PE_TC1-COD(2016)0207)

30.11.2017

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: