Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2016)0207Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2016)0207

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 30. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 230/2014, ar ko izveido stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu
(EP-PE_TC1-COD(2016)0207)

30.11.2017

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: