Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2016)0257Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2016)0257

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2018 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/..., kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 337/75
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0257)

  11.12.2018

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: