Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2016)0257Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2016)0257

  ***I
  POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
  prijatá v prvom čítaní 11. decembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 337/75
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0257)

  11.12.2018

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: