Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2016)0257Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2016)0257

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 11. decembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 337/75
(EP-PE_TC1-COD(2016)0257)

11.12.2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: