Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2016)0259Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2016)0259

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 27. apríla 2017 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o Európskom roku kultúrneho dedičstva (2018)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0259)

27.4.2017

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: