Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2016)0274Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2016)0274

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2018 m. vasario 8 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../..., kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą
(EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

8.2.2018

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: