Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2016)0274Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2016)0274

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 8. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) .../..., ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

  8.2.2018

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: