Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2016)0275Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2016)0275

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2018 m. vasario 8 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2018/..., kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti
(EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

8.2.2018

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: