Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2016)0276Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2016)0276

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 12. prosinca 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja
(EP-PE_TC1-COD(2016)0276)

12.12.2017

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: