Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2016)0281Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2016)0281

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2017 m. liepos 6 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo sukuriamas Europos darnaus vystymosi fondas (EDVF), EDVF garantija ir EDVF garantijų fondas
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0281)

  6.7.2017

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: