Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2016)0284Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2016)0284

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 28 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета
(EP-PE_TC1-COD(2016)0284)

28.3.2019

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: