Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2016)0284Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2016)0284

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 28. marca 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS
(EP-PE_TC1-COD(2016)0284)

28.3.2019

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: